Referat

Referat af generalforsamling onsdag 
den 11. marts 2020 på DM.

Formanden Jens-Peter Jakobsen bød velkommen og foreslog Per Køhn som dirigent hvilket generalforsamlingen godkendte.
Herefter berettede formanden om arrangementerne i 2019. Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.
Regnskabet blev gennemgået af formanden, der kunne oplyse, at der desværre var indsneget sig en fejl i det udsendte regnskab. Efter generalforsamlingen ville der blive udsendt et korrigeret regnskab.
Budgettet for 2020 blev godkendt.
Kontingentet blev uændret fastsat til kr. 600,- med opkrævning af kr.300,- den 1. maj og kr. 300,- den 1. november.
De udsendte vedtægtsændringer omhandlendende kapitel 2, §3 vedrørende medlemmer blev gennemgået og vedtaget.
Formanden orienterede om klubbens aktier. Generalforsamlingen mente ikke der skulle ændres på
det bestående på nuværende tidspunkt.
Både Jens-Peter Jakobsen og Henning Mortensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv i henholdt til § 6, stk.1.
Niels Ladegaard ønskede ikke at fortsætte som kritisk revisor. I stedet valgte generalforsamlingen Preben Mosolff til kritisk revisor.
Under eventuelt blev det drøftet, om der stadig skulle indkøbes billetter til Cirkusrevyen hvilket der var tilslutning til.
Generalforsamlingen blev orienteret om et forestående jubilæum i klubben, idet klubben i 2021 har bestået i 25 år. I den anledning blev det foreslået, at der arrangeres en 5 dages bustur til Celle i Nordtyskland i august måned 2021. Bestyrelsen vil arbejde videre med projektet.
Aftenen sluttede med middag hos Finn Hurtigkarl, som sædvanen tro bestod den af, først tre slags sild med dejligt rugbrød, derefter kom det stegte flæsk frem. Hertil var der små kartofler og persillesovs.
FK